Formularz zwrotu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 -  Adresat: TopValley sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicacg przy ul. Pszczelarzy 32, (tel. 535646175, e-mail: admin@maklevka.pl

 -  Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………………………………………………………….

 -  Data odbioru ………………………………………….

 -  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………

 -  Adres konsumenta(-ów) ……………………………………

 -  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 -  Data